Privacybeleid

Privacy statement Verenigde Autobedrijven Samen Sterk (VASS)

Inleiding

VASS neemt jouw privacy zeer serieus en zal persoonsgegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@vassnederland.nl.

Wie is VASS?

VASS is de eenmanszaak VASS, kantoorhoudende te (5405 AS) Uden aan de Groenendal 1a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74249045.

Hoe gebruikt VASS jouw gegevens?

Bij het verlenen van de diensten van VASS worden uw persoonsgegevens verwerkt. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die je met VASS bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van jou verwerkt worden door het bezoeken van de website (website) indien je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Indien u gebruik maakt van de diensten van VASS worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die VASS biedt, kunnen zonder het verwerken van jouw persoonsgegevens niet uitgevoerd worden.

Categorie persoonsgegevens:

VASS verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door VASS verwerkt worden, hebben ten doel om:

  • Contact met je op te nemen om je te informeren over de door jou afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
  • Het uitvoeren van haar diensten;
  • Het verrichten van betalingen;
  • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
  • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
  • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Bewaartermijn

De door VASS verwerkte persoonsgegevens worden conform de relevante wet- en regelgeving bewaard. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om het doel van de verwerking te verwezenlijken. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen.

Verwerking door derden

VASS deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

Lijst met derden:

  • payment providers ten behoeve van de verwerking van betaling. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegeven en financiële gegevens.
  • Website beheerder
  • Boekhouder
  • Derden ten behoeve van uitvoering dienstverlening

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

INZAGE

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij VASS over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

WIJZIGEN

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij VASS. Je kunt verzoeken dat VASS je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

BEPERKEN VAN DE VERWERKING

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om VASS te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

RECHT VAN BEZWAAR

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van VASS of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

GEGEVENSOVERDRACHT

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van VASS te verkrijgen. VASS zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

TOESTEMMING INTREKKEN

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat VASS je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

REACTIE DOOR VASS

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@vassnederland.nl. VASS zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat VASS een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien VASS je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt VASS ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van VASS worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van VASS worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan eenzijdig worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop VASS je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@vassnederland.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop VASS jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar  info@vassnederland.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

VASS
Groenendaal 1a
5405 AS Uden
T 06-10286136
info@vassnederland.nl