VASS-Logo

Algemene leveringsvoorwaarden V.A.S.S. Nederland BV voor VASS leden (per 1 april 2022)

Algemene bepalingen (art. 1 – art. 20)

Artikel 1 – Definities

 1.1 Klant: de rechts- of natuurlijk persoon met wie de ondernemer een overeenkomst aangaat (hierna te noemen: klant);

1.2 Ondernemer: het bedrijfofwel het VASS-lid welke in de hoedanigheid van verkoper een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires verkoopt, dan wel in de hoedanigheid van dienstverlener garagediensten aanbiedt, aan een consument of klant, waarmee de Overeenkomst wordt gesloten (hierna te noemen: ondernemer). Ten aanzien van de meeste diensten is de ondernemer aan te merken als een opdrachtnemer in de zin van artikel 7:400 lid 1 BW ;

1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen de ondernemer en klant tot stand komt, elke wijzigingen daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;

1.4 Diensten: alle prestaties die het onderwerp zijn van een overeenkomst en/of abonnement, alsmede de daarmee samenhangende werkzaamheden, waaronder de handelingen ter voorbereiding van de prestatie;

1.5 Vordering: elk vermogensrechtelijk tegoed dat de ondernemer heeft op diens klant, niet verhoogd met rente en niet verhoogd met additionele kosten van welke aard dan ook;

1.6 Voorwaarden: de bepalingen die zijn vastgelegd in deze algemene (leverings)voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van, de ondernemer waarbij de ondernemer diensten van welke aard ook aan klant levert;

2.2 Door het sluiten van een overeenkomst in de zin van artikel 4 van de voorwaarden gaat de klant uitdrukkelijk en ontegenzeggelijk akkoord met het feit dat de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn;

2.3 De ondernemer is gerechtigd om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In geval van een nieuwe c.q. gewijzigde versie van deze voorwaarden, is deze versie van rechtswege van toepassing op de overeenkomst en treden de nieuwe voorwaarden in de plaats van de onderhavige voorwaarden. Indien in de nieuwe algemene voorwaarden een bepaald aspect niet wordt geregeld, zijn voor wat betreft dat onderwerp de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing;

2.4 Toepasselijkheid van andere (afwijkende) algemene voorwaarden of bedingen wordt door de ondernemer uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking van deze voorwaarden dan wel enige bepaling in een gesloten overeenkomst is slechts mogelijk bij een daartoe strekkende uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van (een hiertoe bevoegde werknemer van) de ondernemer;

2.5 Afspraken met of toezeggingen van (een medewerker van de ondernemer dan wel van derden die door de ondernemer zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst) zijn voor de ondernemer niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door haar uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe bevoegde medewerker;

2.6 De onderhavige algemene voorwaarden worden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst ter beschikking gesteld aan de klant en zijn bovendien te allen tijde op de website van de ondernemer in te zien. Indien de website om welke reden dan ook niet functioneert, kunnen de algemene voorwaarden te allen tijde op de vestiging van de ondernemer worden ingezien.

Artikel 3 – Vergunningen

 3.1 De ondernemer beschikt over alle benodigde vergunningen die eventueel nodig zijn voor het leveren van haar diensten.

Artikel 4 – De overeenkomst

4.1 Overeenkomsten tussen de ondernemer en een klant komen tot stand middels aanbod en aanvaarding. Een dergelijke overeenkomst valt te kwalificeren als koopovereenkomst in de zin van 7:1 BW, dan wel een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW. Onder de inhoud van de overeenkomst zijn kleine wijzigingen inbegrepen. Indien klant grotere wijzigingen wenst, dient een nieuwe overeenkomst te worden opgesteld welke door beide partijen geaccepteerd moet worden alvorens deze rechtsgeldig is. De ondernemer bepaalt in hoeverre sluiting van een nieuwe overeenkomst dient plaats te vinden;

4.2 Indien de klant een opdracht (vormvrij) aan de ondernemer verstrekt, is hij/zij hier aan gebonden, behoudens het in de onderhavige voorwaarde bepaalde;

4.3 Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding kan een klant nimmer rechten ontlenen;

4.4 Indien een aanbieding niet leidt tot het sluiten van een overeenkomst c.q. een verleende opdracht wordt ingetrokken, zal klant de aanbieding en alle overige door de ondernemer verstrekte documentatie op eerste verzoek aan de ondernemer retourneren;

4.5 De ondernemer is bevoegd om bij de uitvoering van de gesloten overeenkomst gebruik te maken van derden;

4.6 De ondernemer is gerechtigd om rechten en plichten uit de gesloten overeenkomst aan derden over te dragen. Klant is hiertoe niet bevoegd, tenzij voorafgaande schriftelijke – uitdrukkelijke –  toestemming van de ondernemer.

Artikel 5 – Verplichtingen de ondernemer

 5.1 De verplichtingen van de ondernemer hebben te allen tijde het karakter van een inspanningsverplichting. de ondernemer kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat ook daadwerkelijk wordt bereikt. Alle diensten worden door of namens de ondernemer geleverd voor rekening en/of risico van klant;

5.2 De door de ondernemer opgegeven termijnen zijn indicatief. de ondernemer spant zich in om deze termijnen na te komen. Overschrijding van enige termijn geeft klant nimmer een recht op schadevergoeding en dan wel de overeenkomst op deze grond te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de ondernemer.

Artikel 6 – Verplichtingen klant

6.1 Klant zal de ondernemer alle informatie die de ondernemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst steeds tijdig, juist en in gewenste vorm ter beschikking stellen, waaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot zijn/haar juiste adresgegevens en gegevens inzake zijn/haar rechtsvorm. Het verstrekken van dergelijke informatie behoort ook tot het betrachten van de zorg van een goed opdrachtgever. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die informatie. De ondernemer is niet verplicht in het kader van een overeenkomst ter beschikking gestelde stukken aan klant te retourneren;

6.2 Indien klant bij een legitimatie een of meerdere vervalste documenten toont, komt dit voor rekening en risico van de klant zelf. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor dergelijke misleidende handelingen en eventuele consequenties daarvan met betrekking tot toekomstige (rechts)handelingen;

Artikel 7 – Tarieven

 7.1 De tarieven worden genoemd in de overeenkomst, de geldende tarievenlijsten en in de onderhavige voorwaarden, die allen onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

7.2 Alle prijzen en tarieven genoemd in de overeenkomst zijn exclusief de verschuldigde BTW;

7.3 De ondernemer heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden dan ook voor de lopende overeenkomst. De ondernemer zal de nieuwe tarieven één maand voor de ingangsdatum daarvan bekendmaken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 10% of meer kan klant de overeenkomst tussentijds ontbinden. Het recht op tussentijdse ontbinding vervalt indien klant niet binnen twee weken na bekendmaking van de nieuwe tarieven schriftelijk – en aangetekend – de overeenkomst tussentijds ontbindt. Dit recht vervalt ook, indien de wijziging van de tarieven een gevolg is van een wijziging van de wet- en regelgeving omtrent het in rekening brengen/verhalen van kosten (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), en/of indien de markt- c.q. economische omstandigheden om welke reden dan ook wijzigen.

Artikel 8 – Betaling

8.1 De facturen van de ondernemer zullen gebaseerd zijn op de met de diensten corresponderende prijzen en tarieven zoals omschreven in de overeenkomst dan wel in de alsdan van toepassing zijnde tarievenlijsten;

8.2 Betalingen, zowel de aanbetaling als de reguliere betalingen, geschieden uitsluitend contant of door middel van bijschrijving op de bankrekening van de ondernemer, tenzij de ondernemer hierover uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft vermeld;

8.3 Betalingen zijn opeisbaar vanaf de dag en tijd waarop de levering is overeengekomen. De binnenkomst door klant op die tijd levert bovendien van rechtswege opeisbaarheid van alle betalingen op;

8.4 De ondernemer is te allen tijde gerechtigd om openstaande bedragen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor of namens klant in haar bezit heeft;

8.5 Indien directe betaling, om welke reden dan ook, uitblijft, zal de ondernemer incassokosten moeten maken. Deze kosten komen volledig voor rekening van de klant. Tevens is de ondernemer bevoegd een dergelijke vordering ter incasso uit handen te geven. Ook de kosten die dat met zich meebrengt zullen door de klant moeten worden vergoed. Dit alles onder voorbehoud van de wettelijke mogelijkheden tot vergoeding van schade. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op grond van de Wet Incassokosten en bedragen minimaal € 40,00;

8.6 Bij te late betaling is de klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, rente verschuldigd welke wordt berekend vanaf de dag van opeisbaar worden van de betaling. De rente bedraagt 1 % per maand;

8.7 De klant komt nimmer een verrekeningsrecht toe van al dan niet onterecht ontvangen bedragen.

Artikel 9 – Meerwerk

9.1 De ondernemer maakt bij het aangaan van de overeenkomst een ruwe schatting van de kosten. De ondernemer spant zich in deze schatting zo goed mogelijk te doen. Deze schatting kan echter afwijken van de daadwerkelijk uit te voeren werkzaamheden. Indien de ondernemer uit hoofde van de overeenkomst dan wel het abonnement zijn verplichtingen dient te verzwaren dan wel uit te breiden met meer dan 20% ten opzichte van het geschatte aantal uren, is er sprake van meerwerk. Het feit dat tussen partijen een vast bedrag was afgesproken doet hieraan niets af;

9.2 Indien de ondernemer meent dat van meerwerk sprake is, zal hij klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en hem/haar informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarbinnen de diensten van de ondernemer kunnen worden geleverd. Een dergelijke mededeling behoeft niet schriftelijk te geschieden. Klant wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten en overige consequenties, tenzij hij/zij onmiddellijk na de bedoelde kennisgeving door de ondernemer daartegen mondeling of schriftelijk bezwaar maakt.

Artikel 10 – Prijsopgave en termijn

10.1. De opdracht voor werkzaamheden wordt het bij voorkeur schriftelijk vastgelegd. De ondernemer geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave en opleveringsdatum betreffen een indicatie, tenzij de klant en de ondernemer hebben afgesproken dat er sprake is van een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum;

10.2. Wordt bij een niet-vaste prijs het repareren van de auto meer dan 10% duurder dan vooraf bij benadering was aangegeven, dan moet de ondernemer deze kostenstijging met de klant bespreken;

10.3. De klant mag de overeenkomst met de ondernemer annuleren voordat de auto gereed is voor levering dan wel in ieder geval voordat levering heeft plaatsgevonden. De kosten die de ondernemer op het moment van het annuleren al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn afgerond, alsmede eventuele kosten welke de ondernemer in het kader van de opgezegde opdracht maakt, moeten immer worden vergoed door de klant. Deze kosten, dan wel de uit de annulering voortvloeiende schade, is in beginsel vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de auto, onderdeel of accessoire, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders overeen zijn gekomen;
10.4. De in het vorige lid genoemde schade moet binnen tien dagen na tussentijdse opzegging worden betaald. Als de klant na tien dagen niet heeft betaald, mag de ondernemer de klant schriftelijk mededelen dat de klant de overeenkomst alsnog moet nakomen. De klant kan dan dus geen beroep meer doen op de tussentijdse opzegging;

10.5. De ondernemer meldt, zodra deze hiervan op de hoogte is, aan de klant dat de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond dan de overeengekomen leveringsdatum. De ondernemer deelt ook mede wanneer het werk naar schatting afgerond zal zijn;

10.6. Bij overschrijding van een definitieve leveringsdatum heeft de klant recht op een redelijke schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht van de ondernemer.

Artikel 11 – De rekening

11.1 Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door de ondernemer een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 12 – Stallingskosten

 12.1. Als de klant de auto niet binnen drie werkdagen ophaalt nadat hij of zij bericht heeft ontvangen van de ondernemer dat de reparatie klaar is en/of de auto voor levering gereed is, dan kan deze een vergoeding voor stallingskosten in rekening brengen per dag(deel) dat de uiterlijke termijn overschreden wordt;

12.2. De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de ondernemer in rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de ondernemer hiervoor  een redelijke vergoeding rekenen.

Artikel 13 – Retentierecht

13.1. De ondernemer kan retentierecht uitoefenen op de auto, onderdeel of accessoire. Dit betekent dat de ondernemer de auto, onderdeel of accessoire in bewaring houdt  totdat de klant aan zijn verplichtingen ten aanzien van de in opdracht uitgevoerde of eerdere werkzaamheden of elke andere vorm verplichtingen jegens de ondernemer heeft voldaan;

13.2. De ondernemer kan het retentierecht ook uitoefenen als het geschil over de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen, of bij de rechter, tenzij de klant voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld door een storting in het depot bij de Geschillencommissie .

Artikel 14 – Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden

14.1. Als een klant bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die na het vervangen in beginsel zijn bezit, behoudens de in dit artikel genoemde uitzonderingen;

14.2. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen de ondernemer en een garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan de ondernemer weigeren de onderdelen af te geven;

14.3. Als de klant niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden de vervangen onderdelen  eigendom van de ondernemer, zonder dat de klant enig recht op vergoeding hiervoor toekomt;

14.4 Op noodreparaties wordt geen enkele garantie gegeven, ondernemer is geenszins aansprakelijk voor eventuele schade bij het uitvoeren van een – al dan niet op locatie – noodreparatie, met uitzondering van aantoonbare roekeloosheid/opzet aan de zijde van ondernemer;

14.5 De werkzaamheden in het kader van onderhoud en reparatie dienen gezien te worden als dienstverlening, waarbij er aan de zijde van ondernemer slechts een (beperkte) inspanningsverplichting ontstaat. Behoudens gegeven garanties ontstaat er nimmer aan de zijde van ondernemer een prestatieverplichting bij uitgevoerde onderhouds- of reparatiewerkzaamheden ten aanzien van het functioneren van een auto. Er geldt geen (bovenwettelijke) garantie op de verrichte werkzaamheden.

Artikel 15 – Garantie op auto’s en onderdelen en accessoires – conformiteit

 15.1 Klant heeft naast de reparatie- en onderhoudsgarantie zoals bedoeld in artikel 14 ook wettelijke rechten. De verkoper staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). De verkoper staat er bovendien voor in dat het product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal – limitatief geïnterpreteerd – gebruik  nodig zijn, alsmede voor een eventueel bijzonder gebruik voorzover dat door de klant aan de ondernemer uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar is gemaakt ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Treedt er een euvel op – van dien aard dat limitatief geïnterpreteerd normaal gebruik niet langer mogelijk is –  gedurende de periode van wettelijke omkering van de bewijslast, zijnde twaalf maanden na aflevering, dan gaat de wet ervan uit dat het gekochte bij de aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. In een dergelijk geval is de klant verplicht de auto aan te bieden voor diagnose en herstel bij de door de ondernemer aangewezen locatie en op de voor de ondernemer gekozen wijze. Indien de klant de auto elders aanbiedt voor diagnose en/of herstel, vervalt elk recht op (kosteloos) herstel vanuit de ondernemer. Ook ieder recht op vergoeding van eventuele schade vervalt.  De ondernemer kan daarnaast eventueel commerciële garantie verlenen indien en voorzover partijen zulks voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeen zijn gekomen. De ondernemer zal hiervoor dan een duurzaam schriftelijk bewijs (in overeenstemming met de daarvoor geldende wetgeving), alsmede de op de commerciële garantie van toepassing zijnde voorwaarden, te overhandigen aan de klant;

15.2 Op nieuwe auto’s en op nieuwe onderdelen kan de fabrikant of importeur fabrieksgarantie geven, aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn. Daarnaast heeft een klant eveneens zijn wettelijke rechten;

15.3 Op gebruikte auto’s kan de ondernemer eventueel commerciële garantie verlenen indien en voorzover partijen zulks voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeen zijn gekomen. De ondernemer zal hiervoor dan een duurzaam schriftelijk bewijs (in overeenstemming met de daarvoor geldende wetgeving), alsmede de op de commerciële garantie van toepassing zijnde voorwaarden, overhandigen aan de klant. De ondernemer hoeft, tenzij anders overeengekomen, geen garantie te geven op zaken welke reeds bekend waren voor het sluiten van de overeenkomst en welke mondeling, dan wel schriftelijk aan de klant zijn medegedeeld en welke hieropvolgend door de klant geaccepteerd zijn;

15.4 Bij een reparatie of vervanging op basis van de garantie zoals bedoeld in artikel 15 lid 1 is de ondernemer niet verplicht zorg te dragen voor vervangend vervoer;

15.5 Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nooit garantie verstrekt. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s, tenzij de klant aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden, zoals relatief minder goede wegen of brandstof van een slechtere kwaliteit.

Artikel 16 – Klachten

16.1 Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, dient klant in geval van klachten met betrekking tot een of meerdere door de ondernemer geleverde goederen, verleende diensten en/of het door de ondernemer in rekening gebrachte bedrag, binnen 2 maanden na levering, althans nadat het de constatering welke aanleiding geeft tot de klacht werd gedaan, van de dienst of het goed een gemotiveerde klacht in;

16.2 De in artikel 16.1 bedoelde klachten kunnen nimmer betrekking hebben op de uitvoering van werkzaamheden door ingeschakelde derden;

16.3 Het indienen van een klacht levert nimmer opschorting van de betalingsverplichting(en) van de klant op. Deze bepaling geldt ook indien er er meerdere afspraken met de klant zijn gemaakt;

16.4 Indien klant de klacht niet kenbaar heeft gemaakt binnen de in artikel 16.1 genoemde termijn, doet klant afstand van zijn/haar recht om zich in een later stadium nog (in rechte) op de klachten te kunnen beroepen;

16.5 De klacht wordt altijd ingediend bij de ondernemer en nimmer bij een derde. De ondernemer is dus met uitsluiting van andere instanties bevoegd om klachten te beoordelen.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

17.1 Indien de ondernemer na deugdelijke ingebrekestelling herhaaldelijk dan wel in aanmerkelijke mate in gebreke blijft ten aanzien van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, dan is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot vergoeding van de redelijke kosten welke klant (onder overlegging van schriftelijke bewijsstukken) aantoonbaar heeft moeten maken om de overeenkomst zelf of door een derde te laten uitvoeren. Deze aansprakelijkheid van de ondernemer ten aanzien van de overeenkomst is beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de door klant aan de ondernemer betaalde bedragen inclusief BTW, met een maximum tot aan het verzekerde bedrag welke de ondernemer van diens verzekeraar krijgt uitgekeerd. Een eventuele actie dient door klant te worden ingesteld binnen één jaar na aanvang van het geschil;

17.2 Elke verdere aansprakelijkheid van de ondernemer voor enige andere dan in het vorige lid genoemde schade, die geleden is door klant, diens personeel of andere personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, is uitdrukkelijk uitgesloten, waaronder mede begrepen gevolgschade, indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen, teleurgestelde verwachtingen, bedrijfsschade, schade door schending van rechten van derden, verlies van gegevens, milieuschade en (andere) immateriële schade. De ondernemer is evenmin aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van gegevens, mededelingen en/of leveringen welke zijn te wijten aan het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel tussen klant en de ondernemer dan wel tussen de ondernemer en derden in verband met de relatie tussen klant en de ondernemer;

17.3 De ondernemer is, zoals reeds in artikel 5 vermeld, nimmer aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het door partijen beoogde resultaat. Bovendien is klant te allen tijde zelf aansprakelijk voor de juistheid van gegeven informatie omtrent (de uitvoering van) een opdracht;

17.4 de ondernemer is niet aansprakelijk voor door haar ingeschakelde derden voor zover de overeenkomst een prestatieverplichting kent waarbij deze verplichting uitsluitend op de ingeschakelde derde rust;

17.5 Klant vrijwaart de ondernemer ter zake van aanspraken van derden die mochten voortvloeien uit een aan klant toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan wel een aan klant toe te rekenen schending van wet- of regelgeving, daaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens;

17.6 De ondernemer kan alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar aansprakelijkheid kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventueel ingeschakelde derden gebruiken;

17.7 Elk recht op schadevergoeding vervalt indien de klant geen maatregelen, althans te beperkt, heeft genomen om de schade te beperken;

17.8 Kosten die gemaakt worden of zouden kunnen worden door klant, bijvoorbeeld naar aanleiding van beschadiging, vernieling, of met een andere oorzaak, komen voor rekening van de klant en nimmer voor rekening van de ondernemer;

17.9 De genoemde beperkingen van aansprakelijkheid in het onderhavige artikel komen te vervallen indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de ondernemer, waarbij de bewijslast voor het aantonen van de opzet of bewuste roekeloosheid te allen tijde bij de klant ligt.

Artikel 18 – Overmacht

18.1 Onverminderd diens overige rechten, heeft de ondernemer in geval van overmacht in de zin van artikel 18.4 het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door klant dit schriftelijk mede te delen en zonder dat de ondernemer gehouden is tot enige schadevergoeding;

18.2 Indien door plan technische problemen een afspraak niet door kan gaan, neemt de ondernemer contact op om de afspraak op een ander moment te plannen. Indien het plan technische probleem is ontstaan door overmacht, is de ondernemer geenszins aansprakelijk voor schade die door een dergelijk probleem is ontstaan;

18.3 Wanneer er sprake is van een annulering wegens een situatie betreffende overmacht, waaronder ziekte, dan dient klant dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 48 uur voordat de afspraak plaatsvindt, telefonisch kenbaar te maken. Indien klant niet aan deze eis heeft voldaan, zal de ondernemer genoodzaakt zijn om de reeds betaalde aanbetaling in rekening te brengen;

18.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de ondernemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van de ondernemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de dienstverlening door de ondernemer of zijn toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning en ziekte van medewerkers.

Artikel 19 – Duur en beëindiging overeenkomst

19.1 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, wordt een overeenkomst initieel aangegaan voor de periode welke volgens de ondernemer vereist is om tot een degelijk eindresultaat te komen, tenzij één van de partijen drie maanden vóór het verstrijken van enige periode schriftelijk -en aangetekend- heeft opgezegd;

19.2 Indien klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem/haar uit enige overeenkomst en/of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is klant van rechtswege in verzuim en is de ondernemer zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd: (i) de uitvoering van die overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; of (ii) die overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, zulks zonder dat de ondernemer tot enige schadevergoeding is gehouden;

19.3 Ingeval de ondernemer gedurende de uitvoering van een overeenkomst vaststelt dat continuering van een overeenkomst mogelijkerwijs tot (ernstige) reputatieschade in welke vorm dan ook leidt, is de ondernemer gerechtigd om de overeenkomst door een schriftelijke mededeling en zonder nadere onderbouwing geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Elke vorm van aansprakelijkheid van de ondernemer voor daaruit voor klant eventuele  schade is uitdrukkelijk uitgesloten;

19.4 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het de ondernemer van) klant, is de ondernemer gerechtigd om de overeenkomst door een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij klant, diens curator of bewindvoerder zich tegenover de ondernemer op zijn schriftelijk verzoek binnen een redelijke termijn zich bereid verklaart de overeenkomst gestand te doen. In dat laatste geval is de ondernemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat nakoming van de overeenkomst voldoende zeker is gesteld;

19.5 Het bepaalde in de voorgaande drie leden doet geenszins af aan de overige rechten van de ondernemer op grond van de wet en/of de overeenkomst;

19.6 In geval zich een gebeurtenis als bedoeld in lid 2, lid 3 of lid 4 voordoet, zijn alle vorderingen van de ondernemer uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) op klant onmiddellijk en geheel opeisbaar. De ondernemer zal in dat geval niet verplicht zijn de van klant uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) ontvangen betalingen geheel of gedeeltelijk te restitueren;

19.7 De opzegging of ontbinding van de overeenkomst door klant dient schriftelijk -en aangetekend- te geschieden aan de algemeen directeur van de ondernemer. Indien klant tussentijds opzegt, dient klant te allen tijde vergoedingen te betalen. Hieronder vallen vergoedingen als bedoeld in onder meer- en dus niet limitatief – artikel 7:411 BW.

Artikel 20 – Richtlijnen

20.1 De ondernemer zet zich – met een uitdrukkelijke erkenning van enkel een inspanningsverplichting – in om brancherichtlijnen, waar en voor zover deze van toepassing zijn, te volgen in diens werkzaamheden en dit ook te verwachten van door de ondernemer ingehuurde derden.

Slotbepalingen (art. 21 – art. 25)

Artikel 21 – Intellectuele eigendom

21.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op ter beschikking gestelde (resultaten van) diensten berusten uitsluitend bij de ondernemer diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Klant verkrijgt geen rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de (resultaten van) diensten;

21.2 Het is klant niet toegestaan om eventueel op de (resultaten van de) diensten aangebrachte merk- of andere herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de (resultaten van de) diensten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken;

21.3 Indien klant naar het oordeel van de ondernemer voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de (resultaten van de) diensten inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van een derde, dan is de ondernemer gerechtigd, zulks naar eigen keuze: – een zodanig recht te verwerven dat klant het gebruik van de (resultaten van de) diensten kan voortzetten, of – naar het redelijke oordeel van de ondernemer gelijkwaardige (resultaten van de) diensten ter beschikking te stellen, of de (resultaten van de) diensten te wijzigen opdat de inbreuk ongedaan wordt gemaakt, of -de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder terugbetaling van de door klant (voor het betreffende deel) betaalde prijs, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het gebruik van de (resultaat van de) diensten tot het moment van ontbinding;

21.4 Klant zal de ondernemer onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de (resultaten van de) diensten. In geval van een dergelijk aanspraak is alleen de ondernemer bevoegd daartegen mede namens klant verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Klant zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem/haar kan worden verlangd. In alle gevallen zal klant de ondernemer zijn/haar medewerking verlenen;

21.5 Klant zal de ondernemer voor alle schade (waaronder de (juridische) advieskosten) die de ondernemer lijdt als gevolg van een gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde vrijwaren, indien de ondernemer die rechten geschonden zou hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen of anderszins die door klant aan de ondernemer voor de uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt.

Artikel 22 – Geheimhouding

22.1 Klant zal alle informatie en/of gegevens die hij/zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verkrijgt geheimhouden en niet zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer aan derden bekend maken;

22.2 In geval van overtreding van het voorgaande lid verbeurt klant een onmiddellijk opeisbare boete van €15.000,- per gebeurtenis, welke boete de eventuele schadevergoedingsverplichting van klant niet beïnvloedt. Het staat de ondernemer vrij om naast de boete nakoming van de overeenkomst te vorderen. de ondernemer kan bovendien te allen tijde gebruik maken van wettelijke mogelijkheden tot het vorderen van schadevergoeding of enig ander nadeel.

 Artikel 23 – Persoonsgegevens

 23.1 De ondernemer is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 24 – Nietigheidsclausule

 24.1 Indien een of meer bepaling(en) in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht zijn of komen met een bepaling van dwingend recht, zal deze bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de ondernemer vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 25 – Toepasselijk recht

25.1 Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomsten of enig ander geschil dat voortvloeit uit of is verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

25.2 Door acceptatie van de toepasselijkheid van deze voorwaarden stemt klant ermee in dat de ondernemer zich het recht voorbehoudt geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst voor te leggen aan de bevoegde rechter.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram