Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Verenigde Autobedrijven Samen Sterk

Verenigde Autobedrijven Samen Sterk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74249045 en is gevestigd aan het Groenendal 1A (5405 AS) te Uden.

Artikel 1 Definities

 1. In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Verenigde Autobedrijven Samen Sterk wordt hierna aangeduid als ”VASS”.
 3. Leverancier: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die via het platform van VASS diensten en/of producten levert aan het aangesloten Autobedrijf.
 4. Autobedrijf: het Bedrijf dat tegen betaling aan VASS via de Dienst producten en/of diensten afneemt van een aangesloten Leverancier.
 5. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod tot het verrichten van diensten door VASS aan een Autobedrijf.
 6. Dienst: VASS bemiddelt via het platform tussen het Autobedrijf en Leverancier.
 7. Platform: digitale omgeving https://vassnederland.nl/ alsmede andere extensies en andere door Dienstverlener aan te wijzen applicatie.
 8. Overeenkomst (op afstand): de bemiddelingsovereenkomst (op afstand) die strekt tot het bemiddelen bij het tot stand komen van een of meerdere overeenkomsten tussen het Autobedrijf en Leverancier.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van VASS en iedere overeenkomst tussen VASS en een Autobedrijf en op elke dienst die via (het platform van) VASS wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt het Autobedrijf de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal VASS aan het Autobedrijf aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden welke in elk geval op de website(s) van VASS zijn gepubliceerd, zodat de algemene voorwaarden eenvoudig op een duurzame gegevensdrager opgeslagen kunnen worden.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met VASS is overeengekomen. De algemene voorwaarden van het Autobedrijf zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met het Autobedrijf.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door VASS gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. De aanbiedingen van VASS zijn vrijblijvend. VASS is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door een Autobedrijf schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft VASS het recht een overeenkomst met een nieuw aan te sluiten het Autobedrijf om een voor VASS gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten van VASS. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat het Autobedrijf in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen VASS niet binden. Eventuele specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 4. Levertijden in het aanbod van VASS zijn indicatief en geven het Autobedrijf bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht VASS niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het Autobedrijf een Aanbod heeft aanvaard en VASS de aanvaarding heeft bevestigd.
 2. Een Aanbod kan door VASS via de website gedaan worden of per e-mail.
 3. Indien het Autobedrijf het Aanbod heeft aanvaard, zal VASS de overeenkomst met het Autobedrijf per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is VASS noch Leverancier daaraan gebonden. Het Autobedrijf dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij het Autobedrijf kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
 5. VASS is niet gehouden aan een Aanbod indien het Autobedrijf redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan het Autobedrijf geen rechten ontlenen.

Artikel 4a Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen het Autobedrijf en VASS een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Zowel het Autobedrijf als VASS kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van het Autobedrijf.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Autobedrijf onverlet indien VASS ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Het Autobedrijf dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Zowel het Autobedrijf als VASS kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is VASS nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 4b Abonnement

 1. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt een abonnement afgesloten. Een abonnement wordt aangegaan voor de duur van een jaar. Na afloop van het abonnement wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met twee maanden tenzij het abonnement tijdig en correct is opgezegd.
 2. Opzegging van een jaarabonnement is slechts mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en kan tegen het einde van de abonnementsperiode opgezegd worden. Bij het opzeggen van het abonnement vervallen alle kortingen direct die aangegaan zijn bij de partners van VASS. Er kan geen enkele aanspraak gedaan worden bij de partners voor het gebruik maken van de VASS tarieven. Wilt u toch gebruik blijven maken van de VASS tarieven bij een partner dan zal het lidmaatschap weer ingaan. VASS tarieven en het lidmaatschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
 3. Indien sprake is van geen of niet tijdige beëindiging van het abonnement, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met twee maanden en kan daarna opgezegd worden per twee maanden.
 4. De opzegging kan per e-mail aan info@vassnederland.nl onder vermelding van de naam en contactgegevens van het Autobedrijf worden gedaan alsmede de reden van opzegging. De opzegging dient vóór een maand voor het ingaan van een nieuwe abonnementsperiode door VASS ontvangen te zijn.
 5. VASS kan het abonnement onmiddellijk en zonder enige schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, te zijn verschuldigd aan het Autobedrijf, ontbinden ingeval:
 6. Het Autobedrijf in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeerd;
 7. Het Autobedrijf naar het uitsluitende oordeel van VASS ernstig tekortschiet in de nakoming van verplichtingen op grond van deze overeenkomst en in verzuim verkeert;
 8. Het Autobedrijf het platform gebruikt in strijd met de geldende wet en regelgeving of anderszins naar het oordeel van VASS als ongewenst wordt aangemerkt.
 9. Nadat het abonnement is geëindigd, is het Autobedrijf verplicht eventuele stukken en gegevens te retourneren aan VASS en vervallen alle kortingen die verstrekt zijn middels het lidmaatschap van VASS.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. VASS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VASS het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 2. De uitvoering van de overeenkomst houdt in dat VASS zich inspant de op de website door Leverancier aangeboden diensten aan het Autobedrijf voorlegt.
 3. Het Autobedrijf draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VASS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Autobedrijf redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VASS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VASS zijn verstrekt, heeft VASS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan het Autobedrijf in rekening te brengen.
 4. VASS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat VASS is uit gegaan van door het Autobedrijf verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VASS bekend was.
 5. Het Autobedrijf vrijwaart VASS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan het Autobedrijf toerekenbaar is.

Artikel 6 Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden is het Autobedrijf verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. VASS is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van het Autobedrijf verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is VASS gerechtigd om deze kosten, na overleg met het Autobedrijf, in rekening te brengen bij het Autobedrijf.

Artikel 7 (Op)Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld het Autobedrijf niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door VASS of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van het Autobedrijf komen, heeft VASS recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Indien gedurende de vertraging van het Autobedrijf prijzen bij Leverancier zijn gewijzigd, dient het Autobedrijf deze gewijzigde prijzen te voldoen, ook al wijken deze prijzen af van de in het aanbod en/of offerte aangegeven prijzen.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van het Autobedrijf en zullen door VASS bij het Autobedrijf in rekening worden gebracht.
 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of het Autobedrijf goedkeuring dient te geven, is VASS gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat het Autobedrijf zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. VASS spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is het Autobedrijf gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan VASS.
 5. De aard van de werkzaamheden van VASS brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door het Autobedrijf is verstrekt. Het Autobedrijf draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart VASS nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor het Autobedrijf en VASS.

Artikel 8  Toegang tot het platform

 1. VASS biedt enkel en alleen de toegang tot het platform aan en bemiddelt tussen het Autobedrijf en Leverancier. VASS heeft nimmer de verantwoordelijkheid over en/of invloed op contact en gemaakte afspraken tussen het Autobedrijf en Leverancier. VASS bemiddelt op geen enkele manier in geschillen tussen Partijen.
 2. VASS spant zich in het Platform ter beschikking te stellen aan het Autobedrijf op basis van de overeenkomst tussen VASS en het Autobedrijf. VASS verplicht zich tot inspanning om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 3. Het Autobedrijf draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VASS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan het Autobedrijf redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de dienst tijdig worden verstrekt aan VASS.
 4. VASS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat VASS is uit gegaan van door het Autobedrijf verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VASS bekend was.
 5. Het Autobedrijf vrijwaart VASS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan het Autobedrijf toe te rekenen is.
 6. De toegang tot het platform eindigt op het moment dat de overeenkomst tussen het Autobedrijf en VASS eindigt.

Artikel 9  Gebruik van het platform

 1. De overeenkomst ziet er voorts op dat het Autobedrijf toegang krijgt tot het Platform.
 2. Het Autobedrijf dient zich te onthouden van:
 • Het plaatsen van content dat onjuist en/of misleidend is, discriminerend, nodeloos kwetsen, pornografisch, gewelddadig, illegaal of anderszins ongepast is naar het uitsluitende oordeel van VASS.
 • Het verspreiden, publiceren en/of uploaden van programmatuur dat (geautomatiseerd) werk ontoegankelijk en/of onbruikbaar, informatie en/of het werk zelf kan wissen en schade toe kunnen brengen, alsmede het omzeilen van de technische beschermende maatregelen van de website en/of programmatuur van VASS.
 • Het gebruik van enige soft‐ en/of hardware oplossingen (danwel tools) in eigen beheer of door derden beschikbaar gesteld, om de website op oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien. Hieronder wordt in elk geval verstaan het doorzoeken, scrapen en/of spideren van de Website.
 • Het handelen en/of nalaten in strijd met de wet- en regelgeving.
 • Het plegen van inbreuk(en) op de Intellectuele Eigendomsrechten van VASS, alsmede op de goede naam van VASS.

Artikel 10  Beschikbaarheid van het platform

 1. VASS levert het platform op basis van een inspanningsverplichting. VASS geeft geen garanties over de beschikbaarheid en/of toegankelijkheid van de website zonder enige onderbrekingen en/of storingen. Indien sprake is van dergelijke (tijdelijke) storingen is VASS nimmer aansprakelijk.
 2. VASS zal het Autobedrijf van eventuele onderhoud zoveel mogelijk op de hoogte proberen te stellen. VASS is nimmer aansprakelijk tot het betalen van schadevergoeding in verband met het onderhoud en het niet beschikbaar zijn van de dienst.
 3. In alle andere gevallen van het niet beschikbaar zijn van de dienst waaronder begrepen maar niet beperkt tot, storingen of overmacht, zal VASS zich ook inspannen om het Autobedrijf zoveel mogelijk op de hoogte te stellen over de aard en de duur van de onderbreking van de Dienst.
 4. Het Autobedrijf dient zelf te beschikken over deugdelijke telecomfaciliteiten (onder meer internet) om gebruik te kunnen maken van het platform (de website).
 5. VASS is te allen tijde gerechtigd om (onderdelen) van haar website aan te passen, buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken zonder het Autobedrijf daarvan in te lichten. VASS nimmer aansprakelijk voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van een dienst.
 6. VASS heeft geen invloed op de beschikbaarheid van de aangeboden diensten, noch voor de uitvoering van de aangeboden diensten. VASS ontvangt hiervan geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 11 Uitvoering overeenkomst door Leverancier

 1. Leverancier draagt zorgt voor de uitvoering en levering van de door het Autobedrijf gesloten overeenkomst. Levering geschiedt conform de algemene en leveringsvoorwaarden van Leverancier.
 2. Het Autobedrijf is verplicht de juiste informatie te verstrekken voor de uitvoering van de overeenkomst door Leverancier en dient te voldoen aan de in het aanbod vermelde voorwaarden van Leverancier.
 3. Indien Autobedrijf een reeds gesloten overeenkomst met Leverancier wenst te annuleren, dient dit conform de voorwaarden van Leverancier te geschieden. VASS kan voor het Autobedrijf de overeenkomst tegen een meerprijs annuleren indien en voor zover dit mogelijk is conform de voorwaarden van Leverancier. Het Autobedrijf is echter verplicht zich te houden aan de verplichtingen en voorwaarden van Leverancier.
 4. Indien een overeenkomst tussen het Autobedrijf en Leverancier geannuleerd wordt door Leverancier, kan het Autobedrijf in overleg met Leverancier een nieuwe overeenkomst sluiten. Indien het Autobedrijf geen gebruik wenst te maken van het aangepaste aanbod, komt het Autobedrijf slechts in aanmerking voor vergoeding van de kosten indien en voor zover dat mogelijk is volgens de voorwaarden van Leverancier.
 5. VASS is in geen elk geval aansprakelijk voor de schade ten gevolge van het annuleren van een overeenkomst door Leverancier.

Artikel 12 Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Indien sprake is van diensten waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop VASS geen invloed heeft, kan VASS deze diensten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 4. Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen prijsverhogingen door VASS naar eigen inzicht worden toegepast. Indien prijsverhogingen binnen deze drie maanden plaatsvinden, kan dit enkel het gevolg zijn van een wettelijke regeling.

Artikel 13 Betaling en incassobeleid

 1. Het Autobedrijf dient de overeengekomen prijs te voldoen zoals in het aanbod aangeven betalingstermijn. De uiterlijke betalingstermijn bedraagt 7 dagen.
 2. Het Autobedrijf kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van het Autobedrijf zijn de vorderingen van VASS op het Autobedrijf onmiddellijk opeisbaar.
 4. VASS heeft het recht de door het Autobedrijf gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. VASS kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien het Autobedrijf een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. VASS kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Wanneer het Autobedrijf niet aan zijn betalingsverplichting voldoet binnen de gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan zijn verplichting, is het Autobedrijf in verzuim.
 6. Vanaf de datum dat het Autobedrijf in verzuim is, zal VASS zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 7. Indien VASS meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van het Autobedrijf.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

 1. VASS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de bemiddelingsovereenkomst te ontbinden, indien het Autobedrijf de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is VASS bevoegd de door haar en het Autobedrijf bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien het Autobedrijf, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met VASS gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van het Autobedrijf.
 3. Voorts is VASS bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Enige reeds betaalde gelden door het Autobedrijf worden zoveel mogelijk teruggestort aan het Autobedrijf evenredig aan de verrichte diensten, een en ander conform de voorwaarden van de desbetreffende Leverancier.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VASS op het Autobedrijf onmiddellijk opeisbaar. Indien VASS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. VASS behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Risico-overgang en vrijwaring

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op het Autobedrijf op het moment waarop deze aan het Autobedrijf feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van het Autobedrijf of van door het Autobedrijf aan te wijzen derden worden gebracht.
 2. Met uitzondering van opzet en/of ernstige roekeloosheid van VASS en/of Leverancier, vrijwaart het Autobedrijf VASS en/of Leverancier voor alle aanspraken ter zake van alle schadevergoeding welke verband houdt met het gebruik van de door Leverancier geleverde diensten.

Artikel 16 Overmacht

 1. VASS en Leverancier zijn niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van (toe)leveranciers van VASS, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van VASS en (xi) overige situaties die naar het oordeel van VASS buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. VASS heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat VASS haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zo veel VASS ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VASS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Het Autobedrijf is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 Beperking aansprakelijkheid

 1. VASS bemiddelt uitsluitend tussen het Autobedrijf en Leverancier. De betreffende Leverancier draagt zelf alle verantwoordelijkheid en is aansprakelijk voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. VASS is niet aansprakelijk voor de (feitelijke) uitvoering van een overeenkomst tussen een Autobedrijf en een Leverancier.
 2. Indien het uitvoeren van overeenkomst door VASS leidt tot aansprakelijkheid van VASS jegens het Autobedrijf, Leverancier of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door VASS in rekening gebrachte kosten.
 3. VASS is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van de door VASS aangeboden diensten van Leveranciers, is uitgesloten.
 4. VASS is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites. VASS streeft ernaar om het aanbod op de Website zoveel mogelijk up to date te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden door het Autobedrijf voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst die via/op de Website van VASS wordt aangeboden.
 5. VASS is nimmer aansprakelijk voor onduidelijkheden of geschillen die ontstaan tussen het Autobedrijf en Leverancier.
 6. VASS is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 7. VASS staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens VASS verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 8. Alle aanspraken van het Autobedrijf wegens tekortschieten aan de zijde van VASS vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij VASS binnen een halfjaar nadat het Autobedrijf bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 9. Alle aanspraken van het Autobedrijf wegens tekortschieten aan de zijde van VASS vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij VASS. Elke vordering tot schadevergoeding jegens VASS dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een half jaar nadat het Autobedrijf bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van VASS vervalt na een halfjaar na afloop van de overeenkomst.

Artikel 18 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

 1. VASS gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van het Autobedrijf en Gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal VASS de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@vassnederland.nl.
 2. Indien VASS op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 3. Het Autobedrijf geeft VASS toestemming de door hem gebruikte handelsnaam te plaatsen op haar website en/of Social Media kanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.

Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van VASS berusten uitsluitend bij VASS en worden niet overgedragen aan het Autobedrijf.
 2. Het is het Autobedrijf verboden om de informatie die VASS in het kader van de advisering en uitvoering van de overeenkomst met het Autobedrijf heeft gedeeld, waaronder verstaan, maar niet beperkt tot alle tekeningen, ontwerpen en schema’s te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VASS.
 3. Indien daartoe verzocht, is het Autobedrijf gehouden om deze gegevens op eerste verzoek van VASS terstond aan VASS te retourneren.

Artikel 20 Geheimhouding

 1. VASS en het Autobedrijf verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien VASS op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en VASS zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is VASS niet gehouden tot enige schadevergoeding en is het Autobedrijf niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen VASS en het Autobedrijf ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 21 Klachten

 1. Indien het Autobedrijf niet tevreden is over de service die via de website van VASS wordt aangeboden of anderszins klachten heeft over de overeenkomst is het Autobedrijf verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@vassnederland.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door het Autobedrijf voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil VASS de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. VASS zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen VASS en het Autobedrijf is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen VASS en het Autobedrijf worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.