VASS-Logo

Algemene leveringsvoorwaarden V.A.S.S. Nederland BV (per 1 december 2020)

Inleidende bepalingen (art. 1 – art. 3)

Artikel 1 – Definities

1.1 Klant: de rechts- of natuurlijk persoon met wie VASS een overeenkomst aangaat (hierna: klant);

1.2 V.A.S.S. Nederland BV: gevestigd aan de Vloetstraat 21, 5408 PH te Volkel, geregistreerd onder KvK-nummer 76616541, rechtsgeldig vertegenwoordigd door M.M. van der Rijt- Van de Ven, waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: VASS). Ten aanzien van de meeste diensten is VASS aan te merken als een opdrachtnemer in de zin van artikel 7:400 lid 1 BW; 1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen VASS en klant tot stand komt, elke wijzigingen daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;

1.4 Diensten: alle prestaties die het onderwerp zijn van een overeenkomst en/of abonnement, alsmede de daarmee samenhangende werkzaamheden, waaronder de handelingen ter voorbereiding van de prestatie;

1.5 Vordering: elk vermogensrechtelijk tegoed dat VASS heeft op diens klant, niet verhoogd met rente en niet verhoogd met additionele kosten van welke aard dan ook;

1.6 Voorwaarden: de bepalingen die zijn vastgelegd in deze algemene (leverings)voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van, VASS waarbij VASS diensten van welke aard ook aan klant levert;

2.2 Door het afsluiten van een overeenkomst in de zin van artikel 4 van de voorwaarden gaat de klant uitdrukkelijk en ontegenzeggelijk akkoord met het feit dat de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn;

2.3 In geval van een nieuwe versie van deze voorwaarden, is de nieuwe versie van rechtswege van toepassing op de overeenkomst en treden de nieuwe voorwaarden in de plaats van de onderhavige voorwaarden. Indien in nieuwe algemene voorwaarden een bepaald aspect niet wordt geregeld, zijn voor wat betreft dat onderwerp de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing;

2.4 Toepasselijkheid van andere (afwijkende) algemene voorwaarden of bedingen wordt door VASS uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking van deze voorwaarden dan wel enige bepaling in een gesloten overeenkomst is slechts mogelijk bij een daartoe strekkende uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van (een hiertoe bevoegde werknemer van) VASS;

2.5 Afspraken met of toezeggingen van (een medewerker van VASS dan wel van derden die door VASS zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst) zijn voor VASS niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door haar uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe bevoegde medewerker;

2.6 De onderhavige algemene voorwaarden worden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst ter beschikking gesteld aan de klant en zijn bovendien te allen tijde op de website van VASS in te zien. Indien de website om welke reden dan ook niet functioneert, kunnen de algemene voorwaarden te allen tijde op de vestiging van VASS worden ingezien.

Artikel 3 – Vergunningen

3.1 VASS beschikt over alle benodigde vergunningen die eventueel nodig zijn voor het leveren van haar diensten. Algemene bepalingen (art. 4 – art. 19)

Artikel 4 – De overeenkomst

4.1 Overeenkomsten tussen VASS en een klant komen tot stand middels aanbod en aanvaarding. Een dergelijke overeenkomst valt te kwalificeren als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW. Onder de inhoud van de overeenkomst zijn kleine wijzigingen inbegrepen. Indien klant grotere wijzigingen wenst, dient een nieuwe overeenkomst te worden gesloten. VASS bepaalt in hoeverre sluiting van een nieuwe overeenkomst dient plaats te vinden;

4.2 Indien de klant een opdracht (vormvrij) aan VASS verstrekt, is hij/zij hier aan gebonden, behoudens het in de onderhavige voorwaarde bepaalde;

4.3 Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding kan een klant nimmer rechten ontlenen;

4.4 Indien een aanbieding niet leidt tot het sluiten van een overeenkomst c.q. een verleende opdracht wordt ingetrokken, zal klant de aanbieding en alle overige door VASS verstrekte documentatie op eerste verzoek aan VASS retourneren;

4.5 VASS is bevoegd om bij de uitvoering van de gesloten overeenkomst gebruik te maken van derden;

4.6 VASS is gerechtigd om rechten en plichten uit de gesloten overeenkomst aan derden over te dragen. Klant is hiertoe niet bevoegd, tenzij voorafgaande schriftelijke – uitdrukkelijke – toestemming van VASS.

Artikel 5 – Verplichtingen VASS

5.1 De verplichtingen van VASS hebben te allen tijde het karakter van een inspanningsverplichting. VASS kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat ook daadwerkelijk wordt bereikt. Alle diensten worden door of namens VASS geleverd voor rekening en/of risico van klant;

5.2 De door VASS opgegeven termijnen zijn indicatief. VASS spant zich in om deze termijnen na te komen. Overschrijding van enige termijn geeft klant nimmer een recht op schadevergoeding en evenmin het recht een opdracht te annuleren dan wel de overeenkomst op deze grond te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van VASS.

Artikel 6 – Verplichtingen klant

6.1 Klant zal VASS alle informatie die VASS naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst steeds tijdig, juist en in gewenste vorm ter beschikking stellen, waaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot zijn/haar juiste adresgegevens en gegevens inzake zijn/haar rechtsvorm. Het verstrekken van dergelijke informatie behoort ook tot het betrachten van de zorg van een goed opdrachtgever. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die informatie. VASS is niet verplicht in het kader van een overeenkomst ter beschikking gestelde stukken aan klant te retourneren;

6.2 Indien klant bij een legitimatie een of meerdere vervalste documenten toont, komt dit voor rekening en risico van de klant zelf. VASS is nimmer aansprakelijk voor dergelijke misleidende handelingen;

Artikel 7 – Tarieven

7.1 De tarieven worden genoemd in de overeenkomst, de geldende tarievenlijsten en in de onderhavige voorwaarden, die allen onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

7.2 Alle prijzen en tarieven genoemd in de overeenkomst zijn exclusief de verschuldigde BTW;

7.3 VASS heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden dan ook voor de lopende overeenkomst. VASS zal de nieuwe tarieven één maand voor de ingangsdatum daarvan bekendmaken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 10% of meer kan klant de overeenkomst tussentijds ontbinden. Het recht op tussentijdse ontbinding vervalt indien klant niet binnen twee weken na bekendmaking van de nieuwe tarieven schriftelijk – en aangetekend – de overeenkomst tussentijds ontbindt. Dit recht vervalt ook, indien de wijziging van de tarieven een gevolg is van een wijziging van de wet- en regelgeving omtrent het in rekening brengen/verhalen van kosten (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), en/of indien de markt- c.q. economische omstandigheden om welke reden dan ook wijzigen.

Artikel 8 – Betaling

8.1 De facturen van VASS zullen gebaseerd zijn op de met de diensten corresponderende prijzen en tarieven zoals omschreven in de overeenkomst dan wel in de alsdan van toepassing zijnde tarievenlijsten;

8.2 Betalingen, zowel de aanbetaling als de reguliere betalingen, geschieden uitsluitend contant, tenzij VASS hierover uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft vermeld;

8.3 Betalingen zijn opeisbaar vanaf de dag en tijd waarop de afspraak is gepland. De binnenkomst door klant op die tijd levert van rechtswege opeisbaarheid van alle betalingen op;

8.4 VASS is te allen tijde gerechtigd om openstaande bedragen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor of namens klant in haar bezit heeft;

8.5 Indien directe betaling, om welke reden dan ook, uitblijft, zal VASS incassokosten moeten maken. Deze kosten komen volledig voor rekening van de klant. Tevens is VASS bevoegd een dergelijke vordering ter incasso uit handen te geven. Ook de kosten die dat met zich meebrengt zullen door de klant moeten worden vergoed. Dit alles onder voorbehoud van de wettelijke mogelijkheden tot vergoeding van schade. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op grond van de Wet Incassokosten en bedragen minimaal € 40,00;

8.6 Bij te late betaling is de klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, rente verschuldigd welke wordt berekend vanaf de dag van opeisbaar worden van de betaling. De rente bedraagt 1 % per maand;

8.7 De klant komt nimmer een verrekeningsrecht toe van al dan niet onterecht ontvangen bedragen.

Artikel 9 – Meerwerk

9.1 VASS maakt bij het aangaan van de overeenkomst een ruwe schatting. VASS spant zich in deze schatting zo goed mogelijk te doen. Deze schatting kan echter afwijken van de daadwerkelijk uit te voeren werkzaamheden. Indien VASS uit hoofde van de overeenkomst dan wel het abonnement zijn verplichtingen dient te verzwaren dan wel uit te breiden met meer dan 20% ten opzichte van het geschatte aantal uren, is er sprake van meerwerk. Het feit dat tussen partijen een vast bedrag was afgesproken doet hieraan niets af;

9.2 Indien VASS meent dat van meerwerk sprake is, zal hij klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en hem/haar informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarbinnen de diensten van VASS kunnen worden geleverd. Een dergelijke mededeling behoeft niet schriftelijk te geschieden. Klant wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten en overige consequenties, tenzij hij/zij onmiddellijk na de bedoelde kennisgeving door VASS daartegen schriftelijk bezwaar maakt.

Artikel 10 – Prijsopgave en termijn

10.1. De opdracht voor werkzaamheden wordt het liefst schriftelijk vastgelegd. VASS geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave en opleveringsdatum is vermoedelijk tenzij de consument en VASS hebben afgesproken dat er sprake is van een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum.

10.2. Wordt bij een niet-vaste prijs de opdracht meer dan 10% duurder dan vooraf bij benadering was aangegeven, dan moet VASS deze kostenstijging met de consument bespreken.

10.3. De consument mag de opdracht altijd opzeggen. De kosten die VASS op het moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn afgerond, moeten wel worden betaald.

10.4. VASS meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond dan de leveringsdatum. VASS vertelt ook wanneer het werk wél afgerond zal zijn.

10.5. Bij overschrijding van een vaste leveringsdatum heeft de consument recht op een redelijke schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht van VASS.

Artikel 11 – De rekening

11.1 Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 12 – Klachten

12.1 Indien een klant klachten heeft met betrekking tot een of meerdere door VASS verleende diensten en/of het door VASS in rekening gebrachte bedrag, dient klant binnen 6 maanden na levering van de dienst een klacht in;

12.2 De in artikel 10.1 bedoelde klachten kunnen nimmer betrekking hebben op de uitvoering van werkzaamheden door ingeschakelde derden;

12.3 Het indienen van een klacht levert nimmer opschorting van de betalingsverplichting(en) van de klant op. Deze bepaling geldt ook indien er er meerdere afspraken met de klant zijn gemaakt;

12.4 Indien klant de klacht niet kenbaar heeft gemaakt binnen de in artikel 10.1 genoemde termijn, doet klant afstand van zijn/haar recht om zich in een later stadium nog (in rechte) op de klachten te kunnen beroepen;

12.5 De klacht wordt altijd ingediend bij VASS en nimmer bij een derde. VASS is dus met uitsluiting van andere instanties bevoegd om klachten te beoordelen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Indien VASS na deugdelijke ingebrekestelling herhaaldelijk dan wel in aanmerkelijke mate in gebreke blijft te voldoen aan haar verplichtingen uit de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van VASS beperkt tot vergoeding van de redelijke kosten die klant (onder overlegging van schriftelijke bewijsstukken) aantoonbaar maakt om de overeenkomst zelf of door een derde te laten uitvoeren. De totale aansprakelijkheid van VASS per overeenkomst is daarbij echter beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de door klant onder de betreffende overeenkomst aan VASS betaalde bedragen inclusief BTW, met een maximum van EUR 25.000,-. Een eventuele actie dient door klant te worden ingesteld uiterlijk binnen één jaar na het desbetreffende geval;

13.2 Elke verdere aansprakelijkheid van VASS voor enige andere dan in het vorige lid genoemde schade, die geleden is door klant, diens personeel of andere personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, is uitdrukkelijk uitgesloten, waaronder mede begrepen gevolgschade, indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen, teleurgestelde verwachtingen, VASS schade, schade door schending van rechten van derden, verlies van gegevens, milieuschade en (andere) immateriële schade. VASS is evenmin aansprakelijk voor enige interpretatie door klant van de resultaten van de diensten, ongeacht of dit leidt tot een handelen of nalaten door klant. VASS is verder evenmin aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van gegevens, mededelingen en/of leveringen welke zijn te wijten aan het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel tussen klant en VASS dan wel tussen VASS en derden in verband met de relatie tussen klant en VASS;

13.3 VASS is, zoals reeds in artikel 5 vermeld, nimmer aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het door partijen beoogde resultaat. Bovendien is klant te allen tijde zelf aansprakelijk voor de juistheid van een gegeven informatie omtrent (de uitvoering van) een opdracht;

13.4 VASS is niet aansprakelijk voor door haar ingeschakelde derden voor zover de overeenkomst een prestatieverplichting kent waarbij deze verplichting uitsluitend op de ingeschakelde derde rust;

13.5 Klant vrijwaart VASS ter zake van aanspraken van derden die mochten voortvloeien uit een aan klant toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan wel een aan klant toe te rekenen schending van wet- of regelgeving, daaronder begrepen de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens;

13.6 VASS kan alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar aansprakelijkheid kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventueel ingeschakelde derden gebruiken;

13.7 Elk recht op schadevergoeding vervalt indien de klant geen maatregelen heeft genomen om de schade te beperken;

13.8 Kosten die gemaakt worden of zouden kunnen worden door klant, bijvoorbeeld naar aanleiding van beschadiging, vernieling, of met een andere oorzaak, voor rekening van de klant en nimmer voor rekening van VASS;

13.9 De genoemde beperkingen van aansprakelijkheid in het onderhavige artikel komen te vervallen indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van VASS, waarbij de bewijslast voor het aantonen van de opzet of bewuste roekeloosheid te allen tijde bij de Klant ligt.

Artikel 14 – Overmacht

14.1 Onverminderd zijn overige rechten, heeft VASS in geval van overmacht in de zin van artikel 14.4 het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door klant dit schriftelijk mede te delen en zonder dat VASS gehouden is tot enige schadevergoeding;

14.2 Indien door plantechnische problemen een afspraak niet door kan gaan, neemt VASS contact op om de afspraak op een ander moment te plannen. Indien het plantechnische probleem is ontstaan door overmacht, is VASS geenszins aansprakelijk voor schade die door een dergelijk probleem is ontstaan;

14.3 Wanneer er sprake is van een annulering wegens een situatie betreffende overmacht, waaronder ziekte, dan dient klant dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 48 uur voordat de sessie plaatsvindt, telefonisch kenbaar te maken. Indien klant niet aan deze eis heeft voldaan, zal VASS genoodzaakt zijn om de reeds betaalde aanbetaling in rekening te brengen;

14.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van VASS onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van VASS kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de dienstverlening door VASS of zijn toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning en ziekte van medewerkers.

Artikel 15 – Duur en beëindiging overeenkomst

15.1 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, wordt een overeenkomst initieel aangegaan voor de periode welke volgens VASS vereist is tot een degelijk eindresultaat te komen, tenzij één van de partijen drie maanden vóór het verstrijken van enige periode schriftelijk -en aangetekend- heeft opgezegd. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn;

15.2 Indien klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem/haar uit enige overeenkomst en/of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is klant van rechtswege in verzuim en is VASS zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd: (i) de uitvoering van die overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; of (ii) die overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, zulks zonder dat VASS tot enige schadevergoeding is gehouden;

15.3 In geval VASS gedurende de uitvoering van een overeenkomst vaststelt dat continuering van een overeenkomst mogelijkerwijs tot (ernstige) reputatieschade in welke vorm dan ook leidt, is VASS gerechtigd om de overeenkomst door een schriftelijke mededeling en zonder nadere onderbouwing geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Elke vorm van aansprakelijkheid van VASS voor daaruit voor klant eventueel voortvloeiende schade is uitdrukkelijk uitgesloten;

15.4 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het VASS van) klant, is VASS gerechtigd om de overeenkomst door een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij klant, diens curator of bewindvoerder zich tegenover VASS op zijn schriftelijk verzoek binnen een redelijke termijn zich bereid verklaart de overeenkomst gestand te doen. In dat laatste geval is VASS gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat nakoming van de overeenkomst voldoende zeker is gesteld;

15.5 Het bepaalde in de voorgaande drie leden doet geenszins af aan de overige rechten van VASS op grond van de wet en/of de overeenkomst;

15.6 In geval zich een gebeurtenis als bedoeld in lid 2, lid 3 of lid 4 voordoet, zijn alle vorderingen van VASS uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) op klant onmiddellijk en geheel opeisbaar. VASS zal in dat geval niet verplicht zijn de van klant uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) ontvangen betalingen geheel of gedeeltelijk te restitueren;

15.7 De opzegging of ontbinding van de overeenkomst door klant dient schriftelijk -en aangetekend- te geschieden aan de algemeen directeur van VASS. Indien klant tussentijds opzegt, dient klant te allen tijde vergoedingen te betalen. Hieronder vallen vergoedingen als bedoeld in onder meer- en dus niet limitatief – artikel 7:411 BW.

Artikel 16 – Looptijd en annulering

16.1 De looptijd van de overeenkomst wordt vooraf door VASS bepaald, waarbij annuleren slechts met creditering van 50% het overeengekomen bedrag kan tot 7 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden, waarbij voorbereidingswerkzaamheden ook gelden als volwaardige werkzaamheden. Annulering binnen 7 dagen kan, doch zal klant te allen tijde het volledige overeengekomen bedrag alsnog verschuldigd zijn, ongeacht of de uitvoering van de werkzaamheden hebben plaatsgevonden.

16.2 Op hetgeen vermeld in lid 1 van dit artikel is onverminderd van toepassing dat VASS te allen tijde gerechtigd is reeds gemaakte kosten in het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door te berekenen aan de klant;

16.3 Voor de verschuldigdheid van bovengenoemde annuleringsvergoeding is het niet relevant of en in hoeverre de klant reeds van het gehuurde gebruik heeft gemaakt of had kunnen maken.

Artikel 17 – Richtlijnen

17.1 VASS zet zich – met een uitdrukkelijke erkenning van enkel een inspanningsverplichting – in om brancherichtlijnen, waar en voor zover deze van toepassing zijn, te volgen in diens werkzaamheden en dit ook te verwachten van door VASS ingehuurde derden. Slotbepalingen (art. 20 – art. 24)

Artikel 18 – Intellectuele eigendom

18.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op ter beschikking gestelde (resultaten van) diensten berusten uitsluitend bij VASS diens licentiegevers of diens toeleveranciers. klant verkrijgt geen rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de (resultaten van) diensten;

18.2 Het is klant niet toegestaan om eventueel op de (resultaten van de) diensten aangebrachte merkof andere herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de (resultaten van de) diensten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken;

18.3 Indien klant naar het oordeel van VASS voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de (resultaten van de) diensten inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van een derde, dan is VASS gerechtigd, zulks naar eigen keuze: – een zodanig recht te verwerven dat klant het gebruik van de (resultaten van de) diensten kan voortzetten, of – naar het redelijke oordeel van VASS gelijkwaardige (resultaten van de) diensten ter beschikking te stellen, of de (resultaten van de) diensten te wijzigen opdat de inbreuk ongedaan wordt gemaakt, of -de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder terugbetaling van de door klant (voor het betreffende deel) betaalde prijs, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het gebruik van de (resultaat van de) diensten tot het moment van ontbinding;

18.4 Klant zal VASS onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de (resultaten van de) diensten. In geval van een dergelijk aanspraak is alleen VASS bevoegd daartegen mede namens klant verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. klant zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem/haar kan worden verlangd. In alle gevallen zal klant VASS zijn/haar medewerking verlenen;

18.5 Klant zal VASS voor alle schade (waaronder de (juridische) advieskosten) die VASS lijdt als gevolg van een gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde vrijwaren, indien VASS die rechten geschonden zou hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen of anderszins die door klant aan VASS voor de uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt.

Artikel 19 – Geheimhouding

19.1 Klant zal alle informatie en/of gegevens die hij/zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verkrijgt geheimhouden en niet zonder schriftelijke toestemming van VASS aan derden bekend maken;

19.2 In geval van overtreding van het voorgaande lid verbeurt klant een onmiddellijk opeisbare boete van €15.000,- per gebeurtenis, welke boete de eventuele schadevergoedingsverplichting van klant niet beïnvloedt. Het staat VASS vrij om naast de boete nakoming van de overeenkomst te vorderen. VASS kan bovendien te allen tijde gebruik maken van wettelijke mogelijkheden tot het vorderen van schadevergoeding of enig ander nadeel.

Artikel 20 – Persoonsgegevens

20.1 Klant is aan te merken als de verantwoordelijke van de persoonsgegevens van zijn/haar debiteuren in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Als verantwoordelijke staat klant ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen. klant zal VASS alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken;

20.2 Klant stemt ermee in dat VASS de door hem in het kader van de uitvoering van diensten verkregen en te verkrijgen kennis en (persoons)gegevens kan gebruiken om zijn diensten te kunnen verlenen. klant zal zijn/haar debiteuren inlichten dat persoonsgegevens uit handen kunnen worden gegeven, alsmede dat een externe toetsing op kredietwaardigheid door VASS kan worden verricht;

20.3 Voor zover VASS ter uitvoering van zijn diensten voor eigen doeleinden persoonsgegevens van debiteuren verwerkt, is VASS aan te merken als verantwoordelijke ten aanzien van deze persoonsgegevens, alsmede van de persoonsgegevens die het resultaat zijn van diensten. VASS zal de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het bepaalde in zijn Privacy Statement;

20.4 De verwerking van alle gegevens door VASS, noodzakelijk of anderszijds, geschiedt binnen alle kaders rechtens, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming, middels een bijzondere inspanningsplicht. Op generlei wijze is de Klant of een derde gerechtigd tot enige (schade)vergoeding uit hoofde van onjuist of op onterechte wijze verwerkte (persoons)gegevens.

Artikel 21 – Nietigheidsclausule

21.1 Indien een of meer bepaling(en) in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht zijn of komen met een bepaling van dwingend recht, zal deze bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door VASS vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 22 – Toepasselijk recht

22.1 Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomsten of enig ander geschil dat voortvloeit uit of is verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

22.2 Door acceptatie van de toepasselijkheid van deze voorwaarden stemt klant ermee in dat VASS zich het recht voorbehoudt geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst voor te leggen aan de bevoegde rechter te Zwolle.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram